Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen IF Göta Karlstad med hemort i Karlstads kommun.

Föreningen bildades 23/9 1904.

Stadgarna är senast ändrade och i sin helhet fastställda med anpassning till Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsförening vid årsmötet 14/2 2005.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

IF Göta Karlstad bedriver FRIIDROTT. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med €Idrottsrörelsens verksamhetsid逝 samt med särskild målsättning att, baserat på en bred idrottslig verksamhet, höra till landets ledande friidrottsföreningar.

Inom föreningen skall alla former av friidrott rymmas.

Föreningen skall i sin verksamhet verka för dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer, som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

IF Göta Karlstad är medlem i följande specialidrottsförbund:

 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Handikappidrottsförbundet
 • Svenska Skridskoförbundet

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom Värmlands Idrottsförbund samt Värmlands Friidrottsförbund, Värmlands Skridskoförbund och Värmlands Handikappidrottsförbund.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att aktuella stadgar för berörda organisationer finns att tillgå på föreningens kansli.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse-ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/1 €“ 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötets avslutning till och med årsmötet påföljande år.

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas berörda SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakttaga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Årsmötet kan, på förslag från styrelsen eller enskild medlem/grupp av medlemmar, utse person till Hedersmedlem. Sådan medlem är under sin livstid befriad från medlemsavgift.

11 § Utträde

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgiften skall infordras eller ej.

Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen.

Beslutet om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster
 • som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelse och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift senast 28/2 samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av styrelsen utsedd/a person/er. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga om väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Medlemmar, vilka enligt bestämmelserna i 10 § befriats från skyldighet att erlägga , äger rösträtt på årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut skall bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 2. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
 9. Fastställande av medlemsavgifter avseende perioden påföljande verksamhetsår (med start 1/1 nästkommande år).
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år;
  3. suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
  4. revisorer jämte revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta beslut får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; beslut om val av ombud till SF-, SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera genom ombud. Årsmötet äger rätt att uppdra åt styrelsen att utse ombud till berörda möten.
 13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och minst två, högst fyra övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast före november månads utgång tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid mötet slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Detta görs lämpligen genom anslag i föreningens klubblokal.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna skall vara två med en suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra, högst tio ledamöter samt högst fyra suppleanter som kan vara personliga. Styrelsen bör bestå av såväl kvinnor som män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

Årsmötet kan, på förslag från styrelsen, utse person till Hedersledamot eller Hedersordförande i föreningen. Sådan ledamot skall under sin livstid inbjudas till styrelsemöten och äger vid dessa yttranderätt men ej beslutsrätt. Hedersledamot och Hedersordförande är automatiskt Hedersmedlem i föreningen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall €“ inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar €“ svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
 • ansvara för och förvalta föreningens medel:
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 § och förbereda årsmöte

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten (delegationsordning)

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller vissa grupper av ärenden till kommitté, arbetsgrupp eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.