Tävling

Här finns samlad information om vad som gäller för dig som ska tävla.

Till höger finner du IF Götas tävlingsplan för aktuell tävlingssäsong. Där finns mer information om kommande tävlingar.

IF Göta Karlstad står för anmälningsavgifter i max tre grenar/tävling i de tävlingar som finns med i föreningens tävlingsplan (ej motionslopp). Anmälningsavgiften för fler grenar än tre/tävling ska Swishas till IF Göta innan tävlingen. Swishnummerr 123 149 39 31, ange namn på den som ska tävla samt vilken tävling det gäller. Egenavgifter tas ut för transport och boende vid vissa av tävlingarna, om sådant anordnas. För tävlingar som inte finns med i tävlingsplanen står den tävlande själv för anmälningsavgiften. Observera att anmälningsavgiften måste betalas oavsett om den aktive kommer till start eller inte. Anmälningsavgifter ska betalas till IF Göta Karlstad via Swish (123 149 39 31)  innan tävlingsdagen. Ange då namn på den som ska tävla samt vilken tävling det gäller.

Läs mer här om tävlingar för barn och ungdomar under inomhussäsongen 2024

För barn – och ungdomsgrupper som är 14 år och yngre ska anmälningar mailas till respektive gruppmail. För de yngsta grupperna som ännu inte har någon gruppmail skickas anmälningarna till tavlingsanmalan@ifgota.se  I mailet ska följande finnas med: tävlandes fullständiga namn, födelseår, tävlingens namn och vilka grenar personen vill delta i.

Anmälningspolicy

  • Föreningen står för anmälningsavgift för aktiva medlemmar, som erlagt avgift om 500/600kr, till alla sanktionerade tävlingar som finns med i föreningens tävlingsplanering, under förutsättning att anmälan kommit till kansliet i tid. Observera att föreningen står för anmälningsavgiften i max 3 grenar/tävling. Kostnad för fler grenar står medlemen själv för, vilket ska swishas till IF Göta innan tävlingsdagen.
  • Ungdomar under 15 år anmäls via sina tränare (alt. till tavlingsanmalan@ifgota.se om gruppen inte har någon mail). Aktiva som är 15 år och äldre anmäler sig själva.
  • Då föreningen betalar din anmälningsavgift oavsett om du startar i en gren eller ej, är det viktigt att du endast anmäler dig i de grenar du ämnar starta i.
  • Är anmälan inkommen till gruppmailen eller kansliet för sent så sköter ledaren/föreningen anmälan i mån av tid. Föreningen står bara för ordinarie avgift, medan överskjutande del ska betalas av den aktive/målsman.
  • Aktiva från 18 år och uppåt skall för varje tävlingssäsong (inne och ute) lämna in en tävlingsplanering där man anger vilka tävlingar man har för avsikt att delta i, vilka grenar på respektive tävling och huruvida man önskar resa och/eller bo med IF Göta. Reser och/eller bor man på egen hand skall detta anges. Omfattas inte tävlingen av tränarrådets planering skall samråd ske med föreningen vad gäller kostnaderna för transport och boende. Ansvaret för att tävlingsplaneringen är korrekt under hela säsongen åligger den aktive.
  • Föreningen är skyldig att tydligt redovisa vilka tävlingar som är sanktionerade av tränarrådet respektive säsong och huruvida det erbjuds gemensamma resor och/eller boende.
  • Vid varje tävlingsresa skall det finnas minst en uttryckligt ansvarig Götaledare som tar ansvar för frågor av allmän karaktär. Denna ledare skall delta på resan utan privatekonomisk kostnad i form av resa, mat och boende. Ingen övrig ersättning utgår dock.
  • Vid SM- tävlingar antas man resa och bo enligt IF Götas tävlingsplan.
  • Vid avvikelse från ovanstående, ex. egen resa/boende eller tidigare hemresa, måste detta meddelas kansliet i god tid före avresa.
  • Vid övriga tävlingar måste ”T” transport och/eller ”B” boende anmälas i samband med anmälan.